Actualitat Notícies

PUBLICADES LES AJUDES 'REACTIVEM NOVELDA III'
AGO 2022

El Boletí Oficial de la Província de data 16/08/2022, ha publicat les Bases reguladores i convocatòria per a la concesió de subvencions amb destí a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi de Novelda.

El pressupost total de la convocatòria ascendeix a 133.351 €, procedents de la Diputació d'Alacant, a través de la convocatòria de “Ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el Covid 19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals dels seus municipis. Anualitat 2022”, obtinguda per l'Ajuntament de Novelda.

Entitats beneficiàries i requisits.

1. Podran ser beneficiàries les persones tant físiques com jurídiques, que sent persones autònomes, micropimes, altres col·lectius subjectes a mutualitat, o petites empreses de les definides per l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, estiguen legalment constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud, exercisquen una activitat empresarial o comercial en l'àmbit territorial del municipi de Novelda que motive la concessió de la present ajuda, i que complisquen a més els següents requisits:

a) Que la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturada en els mateixos mesos en 2019. Aspecte que es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la instància de sol·licitud presentada juntament amb la documentació requerida.
Quedaran excloses aquelles empreses donades d'alta des de gener de 2020 d'ara en avant, davant la impossibilitat de la realització del càlcul de la mitjana mensual de l'any 2019.

b) Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Novelda. Es considerarà com a domicili fiscal, aquell que figure en el certificat de situació en el cens d'activitat econòmica de la AEAT.

c) No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies recollides per l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS); així com no haver contret deute pendent amb el Excm. Ajuntament de Novelda. Condició que haurà de mantindre's a data de presentació de la sol·licitud.
d) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Excm. Ajuntament de Novelda.

Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i finalitzarà el 2 de setembre de 2022.

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Novelda - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme