Actualitat Notícies

Convocades les ajudes Avalem Comerç i Avalem Artesania per a empreses
JUN 2023

Convocades les  ajudes per a obres, reformes, millores, equipament comercial en els establiments comercials, dins de les subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023, de la Generalitat Valenciana.

També s'inclouen les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, sempre que estiga destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions també es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionarà les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons el seu epígraf:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, *CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

– IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6, Agrupacions:

Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

 Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

Així mateix també s'han publicat les ajudes Avalem Establiment Artesà que subvencionen les reformes, obres i millores de les instal·lacions (obradors, tallers, etc.).

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 2.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir fins al 75% amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en el termini de 3 anys. Es necessita estar en possessió del DCA.

Les sol·licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l'ajuda que es pretenga sol·licitar, de les regulades en aquesta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es).

Termini per a la presentació de sol·licituds: 9 de juny al 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament.

Per a més informació https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/6135&l= 

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Novelda - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme